890
178,- / L

Cylindrisk fastlåsning

Art. 36-32
Starkt och snabbhärdande lim för montering av cylindriska delar. Lämpligt för t.ex. montering av bussningar, lager eller brickor på axlar eller hus. Ger en fullständig kontakt mellan delarna vilket gör att dynamiska, axiella och radiella belastningar fördelas på bästa sätt. För cylindriska spel på upp till 0, 25 mm. Tål temperaturer mellan -55 °C– +150 °C. 50 ml.

Bruksanvisning

Montering
  • För bästa resultat, rengör alla ytor (yttre och inre) med rengöringsmedel och låt medlet avdunsta.
  • Applicera limmet och tryck ihop delarna.
  • Torka av överbliven mängd som trängt ut. Gängtätningen härdar i frånvaro av syre.
  • Om härdningen går långsamt, spraya med en lämplig aktivator och låt torka.

    Demontering
  • Värm upp området till 250 °C. Demontera medan det är varmt.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller 1-acetyl-2-phenylhydrazine. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter