950
19,- / L

Rengöringsvax

Art. 30-565

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Rengör, polerar och skyddar i ett steg, vilket ger ett starkt och hållbart ytskikt. Håller ytan blank. För långvarigt skydd rekommenderas Båtvax 30-562 eller 30-563. 500 ml.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också