690
6,90 / L

Teak Brightener

Art. 30-571
Återställer teakens ursprungliga utseende. Genom att först rengöra teakdäck eller andra teakytor med Teak Cleaner och därefter behandla med Teak Brightener blir teakytan ljusare och återfår i stort sett sitt ursprungliga utseende. 1 l.

Bruksanvisning:
Börja med att rengöra den smutsiga teakytan med Teak Cleaner. Applicera Teak Brightener med svamp, mopp eller borste. Låt verka ca 5 minuter och skölj sedan med rent vatten.
Om ljusare yta önskas kan behandlingen upprepas.
Om produkten används på vertikal yta arbeta nedifrån och upp för att undvika ränder som sedan kan vara svåra att avlägsna.

Skyddsföreskrifter:
Förvaras utom räckhåll för barn. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Sörj för god ventilation. Läs instruktionerna noggrant.
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.