490
6,53 / KG

Kaustiksoda

Art. 36-0120
Starkt alkaliskt, frätande och vattenabsorberande medel för avlutning av gamla möbler, samt för avloppsrensning.
Dosering: Avlutning av färg: 1 del soda till 3 delar varmt vatten. Sodamängden skall inte överskrida halva vatten mängden. Vid överdosering kan lutsten bildas.
Avloppsrensning: Varva Kaustiksoda med varmt vatten. Efterspola med varmt vatten.
Innehåller: Natriumhydroxid 60-90 %.
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras endast i originalförpackningen. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter