Från
290

Antibakteriell gel

Används på torra händer och ska inte tvättas bort. Hygieniskt och bekvämt på resor, efter toalettbesök, före måltider, under förkylningstider m.m. Svagt parfymerad. Bruksanvisning: För bästa effekt, tvätta först händerna med tvål och vatten. Torka dem. Gnid därefter noggrant in gelen på händerna och låt dem lufttorka.
Innehåller: Alcohol, aqua, isopropyl alcohol, MEK, carbomer.
 • ANTIBAKTERIELL GEL 2X50ML

  ANTIBAKTERIELL GEL 2X50ML

  Art. 36-8770
  2 x 50 ml
  290
  29,- / L
  Fara
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras på väl ventilerad plats. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ANTIBAKTERIELL GEL 500ML

  ANTIBAKTERIELL GEL 500ML

  Art. 36-8771
  500 ml, med pumpfunktion
  550
  11,- / L
  Fara
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras på väl ventilerad plats. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.