1890

Startset poolvård

Art. 36-4711
Innehåller ett desinfektionsmedel baserat på klor för hygieniskt bra och kristallklart poolvatten. Desinfektion av poolvatten är nödvändigt för att ta död på mikroorganismer och hålla poolvattnet hygieniskt. Klortabletterna (20 g) läggs i medföljande klordoserare eller löses upp i en hink med vatten som sedan hälls i längs med poolkanten. I setet ingår även ett algmedel som hämmar bildandet av alger. Algmedlet doseras regelbundet. För att kontrollera poolvattnets pH- och klorvärde innehåller setet 10 st teststickor. Testa poolvattnet regelbundet för att säkerställa en bra och hygienisk vattenkvalité.

En poolvårdsbroschyr hjälper dig att gå igenom de olika stegen för poolskötsel. Den innehåller även tips på vad du ska göra om vattenkvalitén försämras.

Innehåll:
0,5 kg Klortablett 20 g
0,5 l Algmedel*
1 st Doseringsflottör
50 st Teststickor
1 st Poolvårdsguide

  • Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
B
Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.