1190

Poolvårdsset för pooler utan pump

Art. 36-4708
Vattenvård för de allra minsta barnpoolerna utan pump:
Pooler som saknar pump saknar ett reningssystem och måste därför ofta bytas på vatten för att inte bli ohygieniska. Istället för att byta vatten varje dag kan en påse av denna produkt enkelt och smidigt tillsättas och därmed säkra vattenkvaliteten i upp till två veckor. Poolvårdsprodukten motverkar mikrobiologisk tillväxt i vattnet, är skumfritt och pH-neutralt och fungerar i alla typer av vatten (mjukt/hårt vatten, havsvatten).

Dosering: 1 påse per 800-1200 liter vatten.
Användning: Fördela vätskan jämnt i poolen.

Läs mer om poolvård här
Varning
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.