990
9,90 / L

Ädelträolja

Art. 36-3660
Användningsområde:
Torkande alkydträolja för behandling av snickerier, dörrar, utemöbler etc. av ädelträ. Gäller både tidigare behandlat trä och obehandlat trä.

Speciella egenskaper:
Oljan är klar, torkande och lågviskös. Hårda träslag är ofta mycket feta, därför grånar ytveden snabbt. Behandling med träoljan framhäver och bevarar ädelträets naturliga lyster. Motverkar och ger skydd mot sprickbildning och fuktupptagning. Eftersom oljan innehåller vaxer får man både ett vatten- och smutsavvisande ytskikt.

Bruksanvisning:
Underlaget måste vara fast, torrt och väl rengjort. Poröst, löst och nedbrutet trä måste avlägsnas. Tidigare behandlat trä skall slipas trärent. Oljan appliceras med pensel eller trasa. Var speciellt noga med ändträ. Oljan appliceras tills underlaget slutat suga. Ev. överskottsolja avtorkas efter några minuter med trasa eller svamp. Behandlingen upprepas tills dess att en fräsch och glansig yta erhållits. Oljan skall röras om väl före och under arbetets gång.

Tekniska data:
 • Bindemedel: Alkydoljor
 • Glans: Beroende på underlag
 • Densitet: ca. 0,87 g/cm³
 • Torrhalt: 32 volym-%
 • Kulör: Klar
 • Materialåtgång: 4-10 m²/l
 • Viskositet: 30-40 sek, 3 mm bägare
 • Brandklass: 3
 • Lagring/transport: 2 år obruten förp.
 • Målningsförhållande: Över +4 °C, ej för varmt
 • Spädning/rengöring: Lacknafta/alifatnafta
 • Torktid: ca. 1 dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet
 • Innehåll: 1 l
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.