690
19,44 / L

Blyersättningsmedel

Art. 36-641

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Tillsats för bilar som kräver blyad bensin. Smörjer och skyddar, samt minskar avlagringarna på ventilsäten, insugsventiler, insugskanaler och insprutningsmunstycken. Räcker till ca 80 l bensin. 355 ml.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Samla upp spill. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Sök läkarvård om du känner dig dålig. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter