950
14,75 / L

Kedjespray ”racing”

Art. 36-445
För O-ringskedjor på MC och ATV. Lämplig för tuff landsvägs- och offroad-körning. Extremt goda vidhäftnings- och smörjegenskaper. Oljan smörjer väl även vid höga hastigheter och temperaturer. Ger ett långvarigt, vattentätt skydd mot korrosion, samt minskad friktion och slitage. Smörjmedlet kastas varken av kedjan vid höga farter eller spolas bort av vatten. Den behandlade kedjan tar ej åt sig smuts och sand. Medlet torkar snabbt (15-20 minuter). Innehåll: 400 ml.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Undvik utsläpp till miljön. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter