250
2,50 / L

Klorrent

Art. 36-5901

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Rengörande och starkt blekande medel. Med citrondoft. 1 l.
Används för rengöring av t.ex. sanitetsporslin, golv, utomhusmöbler, trallar och presenningar. Klorrent kan även användas för blekning av vissa sorters tyg – dock inte nylon eller siden.
Klorrent ska inte blandas med någon annan produkt, eftersom farlig klorgas kan bildas.
Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter