490
16,33 / L

Impregneringsspray

Art. 36-4562
Kan användas på de flesta typer av skinn, mocka, textilier, skor, tält, båtkapell, m.m. Ger ett osynligt skydd mot fukt och smuts. Impregneringen finns kvar efter en tvätt. Efter flera tvättar måste impregnering ske på nytt. Silikonfri, kan därmed även användas på material med andasfunktion. Medlet lämnar inga fläckar, gör inte ytan stel och klibbar inte. Sprayas på ren, torr yta. 300 ml.

Bruksanvisning:
  • Ytan som skall impregneras måste vara ren och torr.
  • Spraya ett jämnt skikt från 20–30 cm avstånd.
  • Impregnerade textilier får ej vikas samman förrän de är helt torra (torktid ca. 1–2 timmar vid +20 °C).
  • Prova alltid på en mindre yta innan applicering av medlet sker.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.