590

Superlim 60 s

Art. 36-4017
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Avsett för de flesta plaster, trä, metall, gummi, keramik och läder. 20 g. Droppar ej. Snabbt, extra starkt, korrigeringsbart, genomskinligt, lösningsmedelsfritt
Varning
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Unvika att inandas ångor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter