690
17,25 / L

Spraylim

Art. 36-965
Spraylim används för att ge en effektiv limspridning vid limning av t.ex. mattor, metaller, plast (inklusive polyeten och polypropen), gummi, läder och textil. Ger fogar med hög hållfasthet på t. ex. dekorationslaminat, trä samt lättviktsmaterial som filt, textilier, kartong m.m. Limmar inte polystyrenskum, cellplast/frigolit eller vinylplast. Snabbtorkande. 400 ml.

Användning
  • Sörj för god ventilation.
  • Skaka burken väl före användning.
  • Ytorna som ska limmas måste vara rena, torra och fria från fett och gamla limrester.
  • Testa lämpligen på bitar av de material som ska användas.
  • Justera spraybredden med ventilen och skydda omgivningen mot översprutning.
  • Sprayavstånd: ca. 12-18 cm.
  • Spraya båda ytorna som ska limmas.
  • Vänta tills limmet är yttorrt, 5-7 minuter.
  • Pressa därefter samman ytorna med stor kraft i några sekunder.
  • Vänd burken upp och ned och spraya ventilen ren efter användning.
Fara
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik utsläpp till miljön. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter