790

Kemiskt trä

För enkel reparation av mindre defekter och ojämnheter i trä. 165 ml.
 • Mycket stark 2-komponents träfyllning.
 • Massan blandas automatiskt i röret och appliceras med kittpistol.
 • Kan slipas (lätt att slipa efter ca 15-30 minuter) och övermålas.
 • Nästintill luktfri.
 • Styrenfri.
 • Väderbeständig.
 • 2 st. blandningsrör medföljer.
 • Går även att blanda på en plan yta med spackelspade.
 • Öppnad patron kan användas igen genom att byta blandningsrör.
 • KEMISKT TRÄ EK 165 ML

  KEMISKT TRÄ EK 165 ML

  Art. 20-5328
  Ek
  790
  47,88 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • KEMISKT TRÄ FURU 165 ML

  KEMISKT TRÄ FURU 165 ML

  Art. 20-5327
  Furu
  790
  47,88 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter