2990
5,98 / L

Asfaltprimer

Art. 36-1150

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Tunnflytande asfaltlösning med fuktdrivande tillsatser. För impregnering och grundning av papp och betongtak. Mättar uttorkad takpapp som ska behandlas med täckmassa. Även som förbehandling av ytor som skall fuktisoleras med kallasfalt, membranisoleras eller helklistras med papp. 5 l.
  • Densitet: ca 900 kg/m³
  • Vikttorrhalt: 55 ±2 %
  • Torktid: 2–3 timmar
  • Åtgång: 0,3–0,5 l/m²
  • Flampunkt: 40 °C
  • Brandklass: 2b
  • Lösningsmedel: Lacknafta
Varning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också