1490
14,90 / L

Fönsterfärg

Art. 36-017
Fönsterfärg för målning av fönster och andra snickerier. 1 l.
Behandling: Underlaget måste vara rent och torrt.
Grundmåla med Biltema Utegrund, [[36764|[[36764| 36-764]]]]. Stryk sedan 2 gånger med Biltema Fönsterfärg.
Tidigare målade fönster tvättas först med Biltema Målartvätt som eftersköljes.
Skrapa/slipa bort ev. gråträ och löst sittande färg. Trärena ytor grundmålas med Biltema Utegrund, [[36764|[[36764| 36-764]]]].
Påbättras och färdigstrykes sedan 1-2 gånger med Biltema Fönsterfärg.
Nedbrutna laserade ytor grundmålas med Biltema Utegrund, [[36764|[[36764| 36-764]]]] och färdigstrykes 2 gånger med Biltema Fönsterfärg.
 • Glans: Blank
 • Applicering: Roller, pensel, spruta.
 • Förtunning: Lacknafta 3-5% för penselapplicering; upp till 10% vid sprutmålning.
 • Torktid (+23°C, 65% relativ luftfuktighet): 16-32 timmar.
 • Antal strykningar: 1 eller 2.
 • Övermålningsbar: Efter 16 timmar.
 • Åtgång: 6-10 m²/liter (hyvlat trä).
 • Rengöring av verktyg: Med hjälp av lacknafta.
 • Målningstemperatur: +5°C till +35°C.
 • Bindemedel: Alkydolja.
 • Lösningsmedel: Alifatnafta.
 • Förvaringstid: Oöppnad burk, normala förhållanden och temperaturer; 24 månader.
 • Gränsvärde VOC: (kat A/d 2010) 300 g/l.
 • Produkten innehåller max: 300 g/l VOC.
Innehåller 2-butanonoxim, 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 4,5- dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.