1050
10,50 / L

Teakolja

Art. 36-3661
Användningsområde:
Torkande alkydträolja för behandling av tidigare oljade eller obehandlade utemöbler etc. av teak.

Speciella egenskaper:
Oljan är klar, torkande och lågviskös. Hårda träslag är oftast mycket feta. Ytveden grånar emellertid snabbt. Oljan ger ett gott skydd mot fukt eftersom den tränger in och fyller träporerna så att ett vattenavvisande oljeskikt bildas. En behandling ger oftast en fräsch yta. Oljan innehåller vaxer och är därför smutsavvisande.
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Bindemedel: Alkydoljor
  • Glans: Beroende på underlag
  • Densitet: Ca 0,87 g/cm3
  • Torrhalt: 32 volym-%
  • Kulör: Klar
  • Materialåtgång: 4–10 m2/l
  • Viskositet: >20,5 mm²/s
  • Brandklass: 3
  • Lagring/transport: 2 år obruten förp.
  • Appliceringsförhållande: Över +4 °C, ej för varmt
  • Spädning/rengöring: Lacknafta/alifatnafta
  • Torktid: Ca 1 dygn, beroende på temperatur och luftfuktighet
  • Volym: 1 l

Andra kunder köpte också