790
15,80 / L

Elementspray

Art. 36-5846

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Akrylfärg med hög täckförmåga för värmeelement. Beröringstorr efter 10-20 min. Perfekt för bättring och ommålning av gamla element. Vit. 400 ml.

Bruksanvisning: För bästa resultat, montera loss elementet och måla den på ett plant underlag, gärna utomhus. Om elementet ska målas på plats, se till att täcka alla bakom- och omkringliggande ytor ordentligt. Rengör elementet från smuts och damm. Skaka flaskan i minst 3 min. Spraya på ett avstånd på 25 cm. Applicera i flera tunna lager. Rengör munstycket efter användning. Beröringstorr efter 10-20 min. Genomtorr efter 1 dygn.
Fara
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också