1890

Taktvätt

Art. 36-72090

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Rengör enkelt och effektivt från smuts och annan påväxt. Koppla trädgårdsslangen direkt på injektorn, som automatiskt ger rätt dosering. Kan även handdoseras (1 del Taktvätt till 5 delar vatten). Passar för takpannor av betong eller tegel samt för behandlade plåttak. Koncentrat, räcker till 120–150 m² takyta. 2,5 l.
Fara
Kan vara korrosivt för metaller. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också