1690
6,76 / L

Taktvätt

Art. 36-7209
Rengör enkelt och effektivt från alger, lavar och annan påväxt. Koppla trädgårdsslangen direkt på injektorn, som automatiskt ger rätt dosering. Kan även handdoseras (1 del Taktvätt till 5 delar vatten). Passar för takpannor av betong eller tegel samt för behandlade plåttak. Koncentrat, räcker till 120-150 m² takyta. 2,5 l.

Bruksanvisning
  1. Skaka dunken, koppla slangen till injektorn och sätt på vattnet.
  2. Vrid vredet medsols. Injektorn kommer att dosera rätt i förhållande till vattentrycket. Om innehållet töms för snabbt, minska vattentrycket. Vid lågt vattentryck, se till att ha så kort slang som möjligt.
  3. För att förhindra spill, spruta sparsamt i flera omgångar. Spruta inte så flödigt att vätskan rinner ner i hängrännor.
  4. Vid kraftig beläggning kan upprepad behandling behövas. Vänta då först några veckor.
  5. Behandlingen kommer, tillsammans med väder och vind, att rengöra taket ifrån påväxt och motverka återväxt under en lång tid.
Handdosering: 1 del Taktvätt blandas med 5 delar vatten.

OBS! Använd inte Taktvätt om det finns risk för regn inom ett dygn efter behandling. Om behandlingen spolas bort för tidigt så får den sämre effekt.
OBS! Använd endast Taktvätt vid vindstilla förhållanden, för att undvika stänk på ögon/ansikte och hud.
OBS! Skydda omkringliggande växtlighet. Vid spill, spola bort med rikligt med vatten.
Fara
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också