1390
2,78 / L

Tak- och väggfärg

Art. 36-2033
Helmatt vit täckfärg för enklare utrymmen inomhus som källare, garage, skrubbar, förråd och lager. Hög täckförmåga. Lämplig på betong, puts, gipsplattor och väv. 5 l.

Tekniska data:

• Applicering: Pensel, roller eller spruta.
• Vattenburen
• Bindemedel: Akryl (vattenhaltig akryldispersion).
• Glans: 3, helmatt.
• Färgåtgång: Ca. 6–8 m²/liter.
• Torktid: Yttorr 2 timmar, övermålningsbar efter ca 8 timmar.
• Spädning/rengöring: Vatten.
• Målningsförhållande: Över +5 °C.
• Densitet: 1,5 g/cm³.
• Förvaras frostfritt i max 2 år.
• VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).
• Produktens VOC < 1 g/l.
Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.