890
44,50 / L

Dieselbiocid, bil

Art. 36-676
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Stoppar tillväxt av bakterier, alger och slem i bränsletankar. Förpackningen räcker till 200 l bränsle. 200 ml.
Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter