650
65,- / KG

Metallfri pasta

Art. 36-4551
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Swedish (Finland)']
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Keramiskt antikärvmedel för montering och demontering av gängade delar, tätningar och flänsar. Skyddar mot inbränning, korrosion och kärvning. Förhindrar oljud och vibrationer i skivbromsar. Lämplig för ABS. Ingen risk för galvanisk korrosion. Temperaturområde: -40 – +1400 °C. Utseende: Vit pasta. 100 g.
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också