Från
550

Bromsoksfett

 • Långtidsfett för bromsdelar.
 • Smörjer de rörliga delarna för optimal bromsverkan.
 • Motståndskraftigt mot vatten och höga temperaturer.
 • Innehåller inte metaller som koppar eller aluminium.
 • Långtidsskydd mot korrosion.
 • Kan även användas på aluminiumdelar.
 • Påverkar inte ABS-sensorerna.
 • Förhindrar att bromsok kärvar, fastnar, vibrerar eller gnisslar.
 • Ger ett jämnt slitage på bromsbeläggen.
 • Ger en jämnare bromsverkan, speciellt med flytande bromsok.
 • Underlättar demontering.
 • Driftstemperatur: -30 °C - +240 °C.
 • BROMSOKSFETT 100ML

  BROMSOKSFETT 100ML

  Art. 36-4526
  100 ml, tub
  550
  55,- / L
 • BROMSOKSFETT 300ML

  BROMSOKSFETT 300ML

  Art. 36-4527
  300 ml, spray
  750
  25,- / L
  Fara
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Irriterar huden. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också