750
18,75 / L

Zink/kallgalvanisering - Färg

Art. 36-7416

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Zinkspray lämplig som rostskydd på ytor av järn/stål som normalt inte målas över, t.ex. avgasrör, svetsfogar, ytor på insidan av motorrum och kaross. Zinkinnehåll 90 % i torr film. Ytan är hanterbar efter 30 minuter. Ytan tål temp. på upp till ca. +200 °C. Färg: grå. 400 ml.
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också