950
190,- / L

VVS-tätning

Art. 36-41

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Gängtätning för kopplingar. Passar lika bra för VVS-kopplingar som för gas- eller oljeinstallationer. Tätar utan att blockera ventiler eller manometrar. I praktisk tub för enkel applicering. Tål temperaturer mellan -50 °C– +150 °C. Lämplig att använda på kopplingar upp till 75 mm. Spricker eller krymper inte. Mycket hög tålighet mot vibrationer och stötar. Härdar på under 15 minuter. 50 ml.

Bruksanvisning
  • Säkerställ att alla delar är rena, torra och fria från olja och fett. Avfettade delar ger ett bättre resultat.
  • Fyll kopplingen med gängtätning för hand, direkt från tuben.
  • Montera delarna.
  • Torka av överbliven mängd som trängt ut. Gängtätningen härdar i frånvaro av syre.
  • Låt gängtätningen stelna i ca 15 – 30 minuter, beroende på mängd.

    OBS! Det går bra att använda en aktivator/primer men detta kan reducera hållfastheten med 30 %.
Varning
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller 1-acetyl-2-phenylhydrazine. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter