690
34,50 / L

Läcksökare, gas

Art. 36-325

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Vattenbaserad. Lokaliserar gasläckor samt tryckförluster i rör och trycksatta system, t.ex. i tryckluftsbromsar och luftkonditioneringssystem. Kompatibel med plast, stål, aluminium, koppar etc. Fläckar inte och är inte korrosiv. 200 ml.
Varning
Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter