1290

Däckfix, brandsäker

Art. 36-8201
Nu med lågt GWP.
Icke brandfarlig drivgas!


Biltemas nya Däckfix är en säker, snabb och enkel lösning när man fått punktering och saknar möjlighet att byta däck, till exempel när man står mitt i trafiken, när det är mörkt, när man har bråttom eller när man inte lyckas dra loss hjulbultarna. Efter användning ska däcket kontrolleras av en fackman.

Egenskaper
  • Gummi-latexbaserad aerosolprodukt med en icke brandfarlig drivgas.
  • Pumpar upp däcket och bildar en stabil, varaktig film på insidan av däcket.
  • Kan användas till alla typer av däck på vanliga motorfordon.
  • Volym: 500 ml, för däck 185R 14 och större.

    OBS!
  • Använd inte Däckfix till skador på däcksidan eller när objektet som orsakar punkteringen är större än Ø 5 mm.
  • Förvara alltid burken i bagageutrymmet.
  • Efter användning ska däcket kontrolleras av en fackman


Bruksanvisning
1. Avlägsna om möjligt föremålet som orsakat punkteringen.
2. Skaka burken ordentligt. I kallt väder, värm burken med händerna eller bilens värmesystem.
3. Skruva fast munstycket på däckventilen.
4. Avlägsna skyddslocket från burken och håll den upprätt.
5. Håll knappen intryckt till däcket fyllts. Skruva loss munstycket från däckventilen.
6. Kör omedelbart 5 – 10 km i låg hastighet för att låta produkten verka.
7. Justera lufttrycket snarast. Pumpa lite luft genom slangventilen för att förhindra pluggbildning.
8. Låt snarast en fackman avgöra om däcket behöver repareras/bytas
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter