750
18,75 / L

Rostskyddsprimer

Art. 36-7419

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
  • Zinkfosfatbaserad rostskyddsprimer med korrosionsskyddande pigment.
  • Både rostskyddar och grundmålar bilens ytor av järn, stål och aluminium.
  • Rostskyddsprimern ger ett utmärkt målningsunderlag som bidrar till ett förbättrat målningsresultet.
  • Primern har mycket goda vidhäftningsegenskaper och kan våtslipas.
  • Primern är dammtorr efter 10 minuter och genomhärdad efter 1 dygn.
  • Kulör: Rödbrun.
  • 400 ml.

OBS!
  • Hög luftfuktighet ger längre torktid. En stor fördel jämfört med andra liknande produkter är att Rostskyddsprimern tillåter senare punktsvetsning utan att rostskyddet försämras.
  • Kan övermålas med samtliga av Biltemas bättringsfärger för bil.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också