850
15,74 / L

Finspackel

Art. 36-0139
Lättflytande 2-komponents polyesterspackel för reparation av mindre bucklor, skador och håligheter. Ger en tät och porfri yta med hög ytfinish. Homogent men ändå flexibelt, lätt att slipa och med en mycket god vidhäftning. Tål att brännlackeras. Stelnar på ca 10 min. 0,54 l, med härdare.

För större bucklor

Bas
Fara
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd ögonskydd. Använd skyddshandskar. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Härdare
Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Brandfarligt vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Förvaras svalt. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.