390
7,80 / L

Insektsborttagare

Art. 36-17
För enkel och effektiv borttagning av intorkade insektsrester på vindruta, lyktor, stötfångare, backspeglar och kaross. Spraya på och låt verka i 2 minuter. Insektsresterna löses upp och kan lätt tvättas bort. 500 ml.

Bruksanvisning: Spraya medlet rikligt på ytan som skall rengöras. Låt medlet verka i 2 minuter. OBS! Låt ej medlet torka på ytan. Rengör/torka bort med en ren och torr trasa tills ytan är ren från insektsrester. Avlägsna spill eller överskott med fuktig trasa. Tvätta händerna efter behandlingen.

OBS!
  • Använd ej medlet i starkt solsken eller på varma/heta ytor.
  • Undvik kontakt med obehandlad aluminium.
  • Används med försiktighet på akryl och andra blanka plastytor.
  • För bästa resultat, rengör mindre ytor åt gången.
  • Förvara medlet frostfritt.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter