1990
3,98 / L

Luftfilterrengöring

Art. 36-449

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
En specialavfettning som effektivt rengör alla typer av skumfilter från olja och smutspartiklar. Skonsam mot limfogar. Rent och torrt filter oljas in med Biltema Luftfilterolja 36-448. 5 l.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarvård om du känner dig dålig. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också