Från
350

Glykol, longlife, färdigblandad

Kylarglykol Longlife (färdigblandad) är ett nitrit-, amin-, fosfat-, silikat- och boratfritt kylmedel, baserat på etylenglykol. Ger ett utmärkt skydd mot frost, korrosion och överhettning i alla moderna motorer, men särskilt i överladdade aluminiummotorer. Skyddar effektivt mot korrosion och avlagringar i kylsystemet och dess vitala delar, kylkanalerna i motorblocket och topplocket, kylaren, vattenpumpen och värmaren. Kylarglykol Longlife (färdigblandad) är effektiv under lång tid. Frostskyddar ner till -36 °C. Följ alltid motorfabrikantens rekommendationer vid byte av kylarvätska. Får ej blandas med propylenglykol.
 • GLYKOL MIX LL -36° 1KG

  GLYKOL MIX LL -36° 1KG

  Art. 36-1792
  1 kg
  350
  3,50 / KG
  Varning
  Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • GLYKOL MIX LL -36° 3KG

  GLYKOL MIX LL -36° 3KG

  Art. 36-1793
  3 kg
  850
  2,83 / KG
  Varning
  Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.