Från
145

Doftis

Stilren doftis som enkelt monteras i bilens luftutsläpp. Hållaren är av plast och fästs med metallklips.
 • DOFTIS

  DOFTIS

  Art. 39-056
  Charming
  145
  Tidigare pris 290
  Varning
  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • DOFTIS

  DOFTIS

  Art. 39-057
  Happy Citrus
  290
  Varning
  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Om du exponerats eller utsätts på annat sätt: Sök läkarvård. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.