1890
75,60 / KG

Primer för Marintätning

Art. 25-4702

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Lösningsmedelsbaserad primer till Marintätning 25-4710 och 254705. För ökad vidhäftning och applicering på porösa material rekommenderas att primer används. Använd alltid primer vid tätning av rutor till båt. Gamla silikonrester avlägsnas med Biltemas Silikonborttagning 36-4824. OBS! Ej användbar på polyetylen/polypropylen. 250 ml.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in ångor/sprej. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../ utrustning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också