1250
16,67 / L

Båtlack uretanalkyd

Art. 30-552

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Uretanalkydbaserad klarlack avsedd för allt trä i såväl nya som gamla båtar. Att lacka över nåtmassan rekommenderas ej! Om det ändå görs måste nåten vara genomhärdad innan den lackas. Torktiden på lacken förlängs med flera veckor. Ger en högblank, vattenavvisande och väderbeständig yta som motverkar sprickbildning. Kan användas såväl ute som inne. 0,75 l.
Varning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller Kobolt bis(2-ethylhexanoat). Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in ångor/sprej. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
    • Torktid: Dammtorr ca 4 tim vid +20 ºC.
    • Övermålningsbar: Efter ca 8 tim
    • Åtgång: ca 10m²/l, beroende på underlag
    • Applicering: Pensel, roller eller spruta
    • Förtunning: Lacknafta

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter