2490
24,90 / L

2-komponents polyuretanlack

Art. 30-553
  • Högblank 2-komponents PU-klarlack för trä, plywood, glasfiber och epoxi.
  • Extremt beständig och tålig i marin miljö.
  • Skyddar mot nötning, bensin och oljor.
  • Högsta UV-skydd. Bör användas ovanpå epoxiarbeten för att skydda mot gulning.
  • Inte avsett för permanent bruk under vattenytan.

OBS! Kan inte lackas på tidigare lackerade 1-komponentsfärger. Vid osäkerhet, prova på liten yta.
Bas
Varning
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Sök läkarvård om du känner dig dålig. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Härdare
Varning
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter