2690
26,90 / L

2-komponents polyuretanlack

Art. 30-553

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
 • Högblank 2-komponents PU-klarlack för trä, plywood, glasfiber och epoxi.
 • Extremt beständig och tålig i marin miljö.
 • Skyddar mot nötning, bensin och oljor.
 • Högsta UV-skydd. Bör användas ovanpå epoxiarbeten för att skydda mot gulning.
 • Inte avsett för permanent bruk under vattenytan.
 • Åtgång: 10–12 m²/L

OBS! Kan inte lackas på tidigare lackerade 1-komponentsfärger. Vid osäkerhet, prova på liten yta.
Härdare
Varning
Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
Bas
Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
  • Blandningsförhållande: 4:1
  • Appliceringsförhållande: min. 5 ˚C, max. 35 ˚C
  • Åtgång: 10–12 m²/L
  • Spädning: Förtunning nr. 3
  • Brukstid: 3 h vid 20 ˚C
  • Övermålningsbar: 18 h (10 ˚C), 12 h (15 ˚C), 8 h (20 ˚C), 6 h (30 ˚C)
  • Härdad: Efter 3 dygn

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter