1290

Förtunning nr 5

Art. 30-579

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Förtunning till 2-komponents-, polyuretanbaserad färg. Används för spädning, sprutlackering och rengöring. Volym: 1 liter. Du måste ha fyllt 18 år för att köpa denna vara.
Varning
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också