1990

Färgborttagning

Art. 30-507
Löser effektivt upp antifouling och andra färger av 1-komponents typ. Fungerar även på vissa 2-komponentsfärger men kräver längre tid att verka. Applicera rikligt med färgborttagning på torr yta och låt verka i 1–2 timmar, skrapa därefter bort den gamla färgen. Låt inte färgborttagningen verka så länge att det torkar. Undvik direkt solljus och stark vind eftersom det får medlet att torka snabbare. Volym: 0,75 L.
Varning
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också